اطلاعات پروژه 4 :

نوع کاربری : واحد نوساز مسکونی
سطح زیر بنا : 250 مترمربع
مکان : خیابان دشتستان
سال اجرا : 1397

طراحی داخی مناسب با فضا ، از جمله بزرگترین چالش های حوزه طراحی و معماری در دنیای مدرن طراحـی می باشد که متاسفانه امروزه با توجه به عدم درک صحیح دانش آن توسط برخی همکاران ، موجبات اسراف سرمایه های زیاد ، ایجاد المان های ناهمگن در فضاها و رنگ بندی های ناهمگون ، محیط را برای استفاده کاربر دلگیر و کوچک می کنند.
پروژه مذکور با توجه به این که قبلا به صورت کامل توسط گروه دیگری طراحی داخلی شده بود ، ولی با خواسته کارفرما ، پروژه مجددا برای طراحی کامل به تیم ما سپرده شد تا عیوب حاصل از فضابندی های نادرست اصلاح گردد.
از جمله مشکلات جانمایی اولیه فضاها در این پروژه ، قرار گرفتن آشپزخانه اول و دوم در جوار هم در ورودی ساختمان بود که عملا آشپزخانه دوم به دلیل کاملا باز بودن معنایی نداشت. واحد طراحی گروه چتر هنر با طراحی المانی خاص در ورودی ساختمان ، مشکل نبود پیش ورودی ساختمان ، ورودی آشپزخانه ها ، محفوظ شدن آشپزخانه دوم و همچنین کسری وجود رخت آویز و جاکفشی را برطرف کرد.