ایده

همیشه بررسی نمونه های موفق و حتی ناموفق اجرا شده در روند طراحی معماری می تواند موثر واقع شود. بررسی نمونه های مشابه با پروژه ی ما می تواند ما را از خطاهای مشابه دور نماید و به سمت یک طراحی بهتر سوق دهد. و یا کیفیت یک بنای مشابه خوب می تواند به ارتقای سطح کیفی طراحی ما نیز منجر شود. بررسی نمونه های مشابه به منظور تقلید از یک پروژه صورت نمیگیرد بلکه به منظور ایده سازی انجام میپذیرد.

پس از بررسی های اولیه، معمار در طراحی معماری به مرحله ی ایده و کانسپت می رسد. در این مرحله در پس ذهن طراح چندین ایده و طرح به وجود می آید. شکل گیری این طرح ها به صورت مفهومی و ناواضح است. اما طراح با روی کاغذ آوردن این طرح ها آن ها را به واقعیت نزدیک کرده و به کارفرما توضیح میدهد. که در نهایت بتوان از بین این کانسپت ها و اید ها بهترین ان را پرورش داد و تبدیل به طرح اصلی نمود. این ایده ها کاملا به مراحل قبلی گذرانده شده بستگی دارد.چالش ها، محدودیت ها و پتانسیل های سایت پروژه همگی در ایجاد ایده طراحی موثرند

error: